Flight Schedule Online
Chuyến đi (HAN) 12APR2024
3/3
Kế hoạch Dự kiến Nơi đến Chuyến bay Quầy Cửa Ghi chú


(*): thời gian theo điều kiện chuẩn