Flight Schedule Online
Chuyến đi (từ SGN) 22JUL2024
2/2
Kế hoạch Dự kiến Nơi đến Chuyến bay Quầy Cửa Ghi chú


(*): thời gian theo điều kiện chuẩn